A Ridikül Magazin megrendeléséhez kattintson erre a sávra!

Ridikül Magazin logo

AZ ÉN FODRÁSZOM! - Akció! Ingyenfodrász egy éven át!

Pályázz egy fotóval és adataid megküldésével, hogy te lehess az a szerencsés nyertes, akinek egy éven át a RIDIKÜL MAGAZIN fizeti a fodrászát*!

Fotó: Shutterstock.com

Hogy mit kell tenned? Készíts egy fotót vagy szelfit magadról és fodrászodról, és küldd el nekünk az adataiddal együtt a nyeremeny@ridikulmagazin.hu címre, legkésőbb 2019. április 30-ig!  A határidőig pályázók közül sorsoljuk ki azt a szerencsés nyertest, akinek egy egész éven át mi fizetjük a saját fodrászát*!

*A nyeremény havonta maximum 1 alkalommal 1 fő számára biztosított fodrászati szolgáltatásokat jelent, alkalmanként maximum bruttó 15000 Ft értékben.

A pályázatban szereplő fodrászatok garantált nyereménye egy egész éves RIDIKÜL MAGAZIN előfizetés!

NYILATKOZATOK

(1) Alulírott kijelentem, hogy hozzájárulok ahhoz, hogy a jelen Nyereményjáték Szabályzattal bekért, a Játék során általam megadott személyes adatok a Szervező adatbázisába kerüljenek, és azokat a Szervező minden további ellenszolgáltatás nélkül kizárólag a Játék lebonyolítása céljára felhasználhassa.

Pályázó aláírása

Fodrász aláírása

(2) Alulírott kijelentem, hogy hozzájárulok ahhoz, hogy a jelen Nyereményjáték Szabályzattal bekért, a Játék során általam megadott személyes adatok a Szervező adatbázisába kerüljenek, és azokat a Szervező minden további ellenszolgáltatás nélkül a Játék lebonyolítása után is megőrizhesse mindaddig, amíg ennek ellenkezőjéről írásban nem rendelkezem, és kezelje annak érdekében, hogy részemre esetlegesen promóciós anyagot küldjön. (A 2-es számú nyilatkozat aláírása nem feltétele a játékban való részvételnek.)

Fodrász aláírása

A következő adatokat küldd el nekünk magadról (a *-gal jelöltek megadása kötelező):

NÉV*

CÍM*

E-MAIL-CÍM*

TELEFONSZÁM*

És ezeket az adatokat küldd el nekünk a fodrászról, fodrászatról, ahová jársz (a *-gal jelöltek megadása kötelező):

A FODRÁSZAT ELNEVEZÉSE*

A FODRÁSZAT CÍME*

A FODRÁSZAT E-MAIL-CÍME

A FODRÁSZAT WEBOLDALA

A FODRÁSZAT TELEFONSZÁMA

A FODRÁSZ NEVE

A FORDRÁSZ TELEFONSZÁMA

 A FODRÁSZ E-MAIL-CÍME

(Az adatlapot megtalálod a Ridikül Magazin márciusi lapszámának hátoldalán is! Töltsd ki, fotózd le, és így egyszerűen, e-mailben is elküldheted nekünk!)

FONTOS: ahhoz, hogy a pályázó és fodrásza adatait az előírásoknak megfelelően kezelhessük, szükségünk van az itt látható nyilatkozatok aláírására is, ezért kérjük, a pályázattal egyidejűleg ezt is küldd el nekünk!

Fotó: Shutterstock.com

AZ ÉN FODRÁSZOM! -  A RIDIKÜL MAGAZIN AKCIÓJÁNAK NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZATA

1.   A JÁTÉK SZERVEZŐJE

Az "AZ ÉN FODRÁSZOM" elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban: Játék) szervezője és lebonyolítója a Ridikül Magazin Kft. (címe: 1034 Budapest, Bécsi út 163.) a továbbiakban: Szervező.

2.    A JÁTÉK MENETE, A NYERTES KISORSOLÁSA ÉS A NYEREMÉNY

A sorsoláson azok a Játékosok vehetnek részt, akik a játék beküldési határidejéig a Szervező e-mail címére, a nyeremeny@ridikulmagazin.hu -ra vagy a Szervező postacímére beküldik Pályázatukat. A Pályázat két elemből áll: egyrészt egy fotót jelent, amelyen a Játékos a fodrászával együtt látható, másrészt a jelen Szabályzat 1. sz. mellékleteként csatolt, hiánytalanul kitöltött Pályázati adatlapot jelenti, amely akkor tekinthető hiánytalanul kitöltöttnek, ha a csillaggal jelölt, „kötelezően kitöltendő” mezőkben a Játékos a kért adatokat megadja.

A Játék nyertese a jelen szabályzatban meghatározott feltételeknek megfelelő Játékosok közül 2019. május 9-én kerül kisorsolásra.

A Játék során kisorsolt nyeremény leírása:

A nyeremény a Játék nyertese számára egy éven át havonta maximum 1 (egy) alkalommal, 1 (egy) fő számára biztosított fodrászati szolgáltatások kifizetését jelenti, alkalmanként maximum bruttó 15.000 Ft értékben.

3. A JÁTÉKBAN RÉSZT VEVŐ SZEMÉLYEK

A Játékban részt vehet minden, Magyarországon állandó lakóhellyel rendelkező, 18. életévét betöltött cselekvőképes természetes személy.

A Játékban nem vehetnek részt a Ridikül Magazin Kft., valamint érdekeltségi körébe tartozó más gazdasági társaságok tulajdonosai, vezető tisztségviselői, alkalmazottai és mindezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerint meghatározott közeli hozzátartozói.

4.  A JÁTÉK IDŐTARTAMA

A játék 2019. február 28. napján kezdődik és 2019. április 30. napján 23.59-ig tart. A nyertes kisorsolására 2019. május 9-én kerül sor.

5. A RÉSZVÉTEL

A Játékra szóló jelentkezést a Szervező csak abban az esetben fogadja el érvényesnek, ha a Játékos a játékszabályokban szereplő minden feltételnek eleget tesz.

A Játék Szervezője csak a játék időtartama alatt leadott pályázatokat (fénykép és a hiánytalanul kitöltött adatlap) fogadja el. A részvételhez minden kötelező adatként jelölt adat megadása szükséges.

A Pályázat hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, e-mail cím elírás, stb.) a Szervező, semmiféle felelősséget nem vállal.

A Pályázat elküldésével a Játékos hozzájárul ahhoz, hogy az általa megadott elérhetőségei egyikén a Szervező értesíthesse, amennyiben ő kerül kisorsolásra, mint nyertes.

6.    A NYERTES ÉRTESÍTÉSE, A NYEREMÉNY IGÉNYBEVÉTELE, EGYÉB FELTÉTELEK

A Nyertest a Szervező a Játékos által a Pályázatban megadott telefonszámon vagy e-mailben értesíti a nyereményről, valamint tájékoztatja a Játékost a nyeremény felhasználásának részleteiről, amelyek a következők.

Szervező írásos megállapodást köt a Nyertes által megadott Fodrásszal vagy Fodrászattal, amely megállapodás alapján 12 egymást követő hónapon át havonta egy alkalommal a Fodrász vagy Fodrászat által kibocsátott számla alapján átutalja a fodrászati szolgáltatás ellenértékét a számlán szereplő bankszámlájára.

A nyertes Játékos köteles együttműködni a nyeremény igénybevétele érdekében. Amennyiben a nyertes ezt mégsem tenné meg, és így a nyeremény igénybevétele egy vagy akár több hónapban, esetleg a szerződés teljes időtartama alatt meghiúsul, a Szervezőt ezzel kapcsolatban semmilyen felelősség nem terheli, és a határidőn túli kifizetésekre nem kötelezhető.

7.    KIZÁRÁS A JÁTÉKBÓL

A Játékost a Szervező kizárja a játékból, illetve a nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:

·        a Játékos a Játékra jelentkezése időpontjában nem töltötte be a 18. életévét;

·        bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot;

·        bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan befolyásolni próbálta;

·        a Játék lebonyolításhoz és a nyeremény átadásához szükséges adatait nem adja meg;

·        jelen Szabályzat bármely pontját megsérti.

8.  A SZERVEZŐ FELELŐSSÉGE

A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a 18. év alatti személy regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk miatt.

9. ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT

A Játékos a Játékban való részvétellel önkéntes hozzájárulását adja ahhoz, hogy a jelen Nyereményjáték Szabályzattal bekért, a Játék során általa megadott személyes adatai a Szervező adatbázisába kerüljenek és azokat a Szervező a Játék lebonyolítása céljából minden további ellenszolgáltatás nélkül felhasználhassa kizárólag a Játék lebonyolítása céljából. Az adatok kezelője a Szervező Ridikül Magazin Kft, aki az adatokat a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679/EU rendelet (GDPR), valamint a további vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint kezeli. Az adatkezelés jogalapja a Játékos önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont). A Szervező az adatokat addig kezeli, ameddig azokra a Játék lebonyolítása céljából, illetve adózási célból szükség van.

Az a Játékos, aki nem kívánja, hogy a Szervező a személyes adatait kezelje és a hozzájárulását visszavonja, a személyes adatai törlését a nyilvántartásból bármikor írásban indoklás nélkül kérheti a következő címen:

-              Ridikül Magazin Kft. (1034 Budapest, Bécsi út 163.);

-              vagy a következő e-mail címen: titkarsag@ridikulmagazin.hu.

A törlési kérelemnek a Szervező a lehető legrövidebb időn belül eleget tesz. A Játékos ugyanezen a címen, illetve e-mail címen élhet a további jogaival is: kérheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azokról tájékoztatás adását, kérheti a személyes adatok helyesbítését, azok kezelésének korlátozását, tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, illetve élhet adathordozhatósági jogával.

Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Játékos tudomásul veszi, hogy

-        amennyiben nem adja meg a Játék lebonyolításához szükséges személyesadatait vagy amennyiben a hozzájárulását visszavonja, a személyes adatok törlését kéri a nyeremény átadását megelőzően, az lehetetlenné teszi a Játékban való részvételét és a Játékból való kizárásához vezet; valamint

-        amennyiben jogszabály a Szervező részére kötelező adatkezelést ír elő, a Játékos által kért törlésnek a Szervező csak ezen kötelező adatkezelést követően tud eleget tenni.

A Játékos tudomásul veszi továbbá, hogy a hozzájárulás visszavonása (adatok törlése) nem érinti a visszavonás (törlés) előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

A Szervező Ridikül Magazin Kft. vállalja, hogy a Játékos személyes adatait nem adja ki további harmadik személyeknek a Játékos előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása nélkül.

10.  VEGYES RENDELKEZÉSEK

A Játékos a Játékszabályzat elfogadásával egyidejűleg elismeri, hogy teljeskörűen megismerte a jelen Játékszabályzatban rögzített Részvételi Feltételeket és azokat feltétel nélkül elfogadta. Amennyiben a Játékos a Részvételi Feltételeket – annak bármely rendelkezése tekintetében – nem fogadja el, a Játékból kizárásra kerül. A Nyereményjáték Szabályzatot a Szervező a weboldalán, a www.ridikulmagazin.hu oldalon a Játék teljes időtartama alatt biztosítja a Nyereményjáték Szabályzat folyamatos elérhetőségét. Szervező kizárja felelősségét a Játékos téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából (pl. név, email cím elírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése) eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében. A Játékosok tudomásul veszik, hogy a Játékban való részvétel önkéntes.

A Játékos a játékkal, a jelen szabályzattal, illetve annak értelmezésével kapcsolatos bármely kérdésben a Szervező döntését fogadja el irányadónak.

A játékszabályban nem szabályozott minden egyéb kérdésre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, és az Info tv. vonatkozó rendelkezései irányadóak.

A Nyereményjáték Szabályzat módosításának jogát a Szervező fenntartja.

Kelt: Budapest, 2019. február 26.

1.     sz. melléklet

Pályázati adatlap, amelyet a Játékosnak kitöltve vissza kell juttatnia a Szervező részére a Nyereményjáték Szabályzatban foglaltak szerint.

A pályázó adatai

NÉV*

CÍM*

E-MAIL*

TELEFONSZÁM*

 

A fodrász/fodrászat adatai

FODRÁSZAT ELNEVEZÉSE*

FODRÁSZAT CÍME*

FODRÁSZAT E-MAIL CÍME

FODRÁSZAT WEBOLDALA

FODRÁSZAT TELEFONSZÁMA

FODRÁSZ NEVE

FORDRÁSZ TELEFONSZÁMA

FODRÁSZ E-MAIL CÍME

 

Nyilatkozatok

Alulírott kijelentem, hogy hozzájárulok ahhoz, hogy a jelen Nyereményjáték Szabályzattal bekért, a Játék során általam megadott személyes adatok a Szervező adatbázisába kerüljenek, és azokat a Szervező minden további ellenszolgáltatás nélkül kizárólag a Játék lebonyolítása céljára felhasználhassa.

…………………

Pályázó

……………………

Fodrász

 

Alulírott kijelentem, hogy hozzájárulok ahhoz, hogy a jelen Nyereményjáték Szabályzattal bekért, a Játék során általam megadott személyes adatok a Szervező adatbázisába kerüljenek, és azokat a Szervező minden további ellenszolgáltatás nélkül a Játék lebonyolítása után is megőrizhesse mindaddig, amíg ennek ellenkezőjéről írásban nem rendelkezem, és kezelje annak érdekében, hogy részemre esetlegesen promóciós anyagot küldjön.**

 

……………………

Fodrász

 

**A nyilatkozat aláírása nem feltétele a játékban való részvételnek.

Még nincs hozzászólás

Szóljon hozzá!


Az ide beírt név jelenik majd meg a hozzászólásánál!

Az ide beírt emailcím nem fog megjelenni a hozzászólásban, kizárólag az esetleges válaszhoz tároljuk!

Figyelem! Az ide beírt szöveg minden látogatónk számára látható lesz!

A ridikulmagazin.hu site adminisztrációs és moderálási alapelveibol eredoen elofordulhat késés a beküldés és a megjelenés között!